Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias pagrindines programas:

 

  • 2022 m. įstaigos parengtą ir 2022 m. atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikystės pasaulyje” (skirta vaikams nuo lopšelio iki priešmokyklinio amžiaus)

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios ugdymo programos, projektai:

        Nuo 1997 metų dalyvaujame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“.

       Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

       Kiti trumpalaikiai ugdymo projektai, programos, akcijos, kuriuos organizuoja įstaigos bendruomenės nariai.

VYKDOMOS ES PROGRAMOS „PIENAS VAIKAMS“ IR „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“

Pedagogai ir kiti specialistai

Lopšelyje-darželyje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojai, specialusis pedagogas, judesio korekcijos specialistas. Manome, kad gera pedagogų komanda, naudodamasi solidžiomis teorinėmis žiniomis, praktiniais įgūdžiais, sugebėjimu įdėmiai stebėti bei vertinti vaiką ir jausdama jiems neveidmainišką meilę, turi nuolat kurti jų raidai palankią aplinką. Tokią pedagogų komandą ir stengiamės suburti.