seduvosld

 

VIZIJA: Saugi, moderni, aukštos kultūros įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

MISIJA: Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti jo prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius. Ugdyti sveiką, iniciatyvią, kūrybingą asmenybę ir sudaryti prielaidas tolesniam vaiko ugdymuisi mokykloje.

 

FILOSOFIJA: Darželis – tai džiaugsmo namai, kur sėkmę patiria kiekvienas vaikas.

 

PRIORITETAI:

 • Švietimo kokybės gerinimas ir ugdymo modernizavimas.                                
 • Vaikų sveikatos stiprinimas.
 • Saugi, modernizuota aplinka.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 2018-2022 M.

1 Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.

   Uždaviniai:

  • Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo.
  • Sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir užtikrinti prieinamumą bei individualizuotą ugdymą pagal poreikius (specialiųjų poreikių, gabiems vaikams).
  • Kūrybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.

2. Tikslas. Kurti modernią, saugią, sveiką, aktyvinančią ugdymo(-si) ir darbo aplinką, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.
   Uždaviniai:

  • Puoselėti, saugoti ir stiprinti vaikų fizinę, dvasinę ir psichinę sveikatą.
  • Modernizuoti mokyklos patalpas bei aplinką užtikrinant ugdytinių saugumą.
  • Laiduoti ugdymuisi palankų mikroklimatą.

     

 

ISTORIJA :

Šeduvos miesto vaikų darželis pradėjo veikti nuo 1946 m. Priklausė tiesiogiai Panevėžio, vėliau Radviliškio apskričiai. Įkūrimo data nustatyta remiantis istorine pažyma.
1948 metais Šeduvoje veikė vaikų darželis.
1950 metais darželis persikėlė į antrąjį pastatą.
1971 metais prasidėjo vaikų lopšelio – darželio statyba – 140 vietų.
1973 metais baigtame naujame lopšelio – darželio pastate jau dirbo 20 žmonių kolektyvas.
1979-1980 metais buvo pastatytas priestatas. Lopšelis – darželis išsiplėtė.
1992 metais, sumažejus darželyje vaikų skaičiui, lopšelis – darželis reorganizuotas į mokyklą – darželį. Liko 1 lopšelio grupė, 3 darželio grupės, o duris mokiniams atvėrė 4 pradinio ugdymo klasės. Dirba 35 darbuotojai: 17 pedagogų ir 18 aptarnaujančio personalo.
2007 metais įstaiga vėl atgavo lopšelio – darželio statusą.

TRADICIJOS:

Tradicijos mūsų darželyje.:
Rugsėjo 1- osios šventė „ Sveikas darželi“
Rudenėlio šventė

Eilėraščių konkursas “Augam savo gimtinėje, mylime savo Tėvynę”
Meninis-vizualinis projektas “Velykų medis”

Tarptautinė augalų žavėjimosi diena “Augalų žavadienis” 
Mokyklos Tarybos projektas  „Ant Kalėdų slenksčio…“
Pavasario mažoji olimpiada „Sportuok ir būsi sveikas“

HIMNAS

Spausti čia >>