RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL VAIKŲ POILSIO ORGANIZAVIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b9f202236eb11eeb4b9a076396dcf81