Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą.
Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami.

Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami “Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”.
Vaikai išimties tvarka į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimami Savivaldybės administracijos švietimo skyriui pritarus.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.). Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.
Priėmimo tvarka
Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą, bei gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

Prioritetai teikiami: specialiųjų poreikių vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, moksleivių ir studentų (dieninio skyriaus), socialiai remtinų šeimų vaikams, šeimoms, kurių tėvai atlieka tikrąją karinę tarnybą ir šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, vaikai, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą.

Pagal Lietuvos higienos norma HN 75:2016  į lopšelio grupes priimame po 15 vaikų, į darželio grupes po 20 vaikų. Grupes komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas. Apie priėmimą ar išbraukimą vaikų iš sąrašų pagal tėvų (globėjų) prašymą informuojama įstaigos bendruomenė, Švietimo skyrius.
Priešmokyklinio amžiaus grupė(s) formuojama(os) pasirinkus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį(ius), patvirtintą įstaigos steigėjo įsakymu. Už vaiko išlaikymą sumokėkite kiekvieną mėnesį iki 20 dienos.