Skelbiamas konkursas Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms eiti 

Įstaigos pavadinimas:

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Šaltinio g. 7, LT-82225, Šeduva, Radviliškio r., kodas – 290714160

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Privalumai:

 • darbo patirtis šioje srityje;
 • patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • gebėjimas dirbti su CVP IS, CPO LT, manokonkursas.lt, sistemomis;
 • užsienio kalbų mokėjimas;
 • priešgaisrinės saugos pažymėjimas.

Direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkiui turi žinoti ir išmanyti:

 1. gerai išmanyti civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų reikalavimus;
 2. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;
 4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
 6. žinoti organizacinės technikos, baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;
 7. gerai žinoti įstaigos elektros ūkiui, darbuotojų saugai ir sveikatai, priešgaisrinei, civilinei saugai keliamus reikalavimus, užtikrinti jų kontrolę;
 8. žinoti prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę, medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas, medžiagų sandėliavimo reikalavimus ir jų apsaugą;
 9. gebėti vesti medžiagų apskaitą, rengti medžiagų ir priemonių nurašymo aktus ir kita;
 10. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei ataskaitas;
 11. išmanyti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
 12. žinoti buhalterinės apskaitos pagrindus;
 13. išmanyti įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija 2024-01-01 – 2024-08-31) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,04.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus.
 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496, (2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) 1 priedas).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Šaltinio g. 7, LT-82225 Šeduva, Radviliškio r.

Pasiteiravimo tel. (8-422) 56244, el. pašto adresas seduvosldarzelis@gmail.com

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – direktorius).

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2024 m. birželio 20 d.

Skelbimas galioja iki 2024 m. liepos 3 d.

Konkursas numatomas 2024-07-16.