Skelbiamas konkursas Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Šaltinio g. 7, LT-82225, Šeduva, Radviliškio r., kodas – 290714160

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
  2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 (suvestinė redakcija 2019-07-26) „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį;

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: Microsoft Office programomis (MS Word, MS Excel); Internet Explorer, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ir kitomis įstaigos elektroninėse platformose naudojamomis programomis ir technologijomis.

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. (nauja 2018-07-25 Nr. 735 redakcija) nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.

 Funkcijos:

  1. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia lopšelio-darželio strateginį planą, metini veiklos planą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

1.2. rengia metinį ugdymo organizavimo ir metodinės veiklos planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą lopšelio-darželio direktoriaus nustatytais terminais;

1.3. organizuoja ugdymo programų, projektų rengimą ir vykdymą;

1.4. stebi, analizuoja, vertina mokytojų veiklą ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesą, vaikų pasiekimus ir ugdymo kokybės rezultatus;

1.5. pildo duomenis  Pedagogų registre, rengia pedagogų tarifikacijos sąrašus, kaupia, sistemina,  apibendrina informaciją ugdymo klausimais;

1.6. atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų ugdymo priemonių įsigijimą;

1.7. organizuoja mokymo lėšų panaudojimą, vykdo kontrolę;

1.8. planuoja, organizuoja (kartu su mokytojais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą (seminarus, konferencijas, atviras veiklas, pedagoginio darbo patirties sklaidą);

1.9. teikia profesinę pagalbą mokytojams;

1.10. vykdo mokytojų veiklos priežiūrą, rengia mokytojų darbo grafikus bei vaikų užsiėmimų tvarkaraščius;

1.11. atlieka ir teikia priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumo analizės duomenis;

1.12. vadovauja Vaiko gerovės komisijai, koordinuoja metodinės grupės, įvaizdžio formavimo ir metodinės veiklos efektyvinimo komandų veiklas;

1.13. organizuoja ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

1.14. įvykus vaiko traumai, pildo reikiamus nelaimingo atsitikimo dokumentus;

1.15. atlieka tėvų įmokų kontrolę;

1.16. bendradarbiauja su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais;

1.17. organizuoja vaiko teisių pažeidimų, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;

1.18. organizuoja lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą;

1.19. koordinuoja vaikų išvykų organizavimo veiklą;

1.20. vykdo žaislų, knygų ir kanceliarinių prekių apskaitą;

1.21. vykdo ir koordinuoja ugdymo sutarčių įgyvendinimą;

1.22. dalyvauja atliekant turto metinę ir neeilines inventorizacijas, vykdo Mokyklos inventoriaus, ilgalaikio materialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą ir saugą, teikia inventorizacijos komisijai nusidėvėjusio turto ir inventoriaus sąrašus nurašymui ar panaudojimui kitu, teisės aktuose numatytu, būdu;

1.23. pavaduoja Mokyklos direktorių jam nesant Mokykloje;

1.24. rengia   su   ugdymo   organizavimu   susijusią   informaciją Mokyklos tinklalapyje;

1.25. administruoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“;

1.26. parengia dokumentus archyvui pagal dokumentacijos planą;

1.27. darbo metu rūpinasi savo saugumu, sveikata ir sveikatos pasitikrinimu;

1.28. laiku išklauso privalomus kursus;

1.29. laikosi etikos darbe;

1.30. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, vadovaujasi Mokyklos vadovo patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“;

1.31. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos vadovo pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti Mokyklos strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija 2024-01-01 – 2024-08-31) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 1,7811 iki 1,7872. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
  5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496, (2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) 1 priedas).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Šaltinio g. 7, LT-82225 Šeduva, Radviliškio r.

Pasiteiravimo tel. (8-422) 56244, el. pašto adresas seduvosldarzelis@gmail.com

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – direktorius).

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2024 m. birželio 7 d.

Skelbimas galioja iki 2024 m. birželio 21 d.

Darbo pradžia 2024 m. rugsėjo 2 d.